កញ្ចប់អំណានថ្នាក់ទី ២-រំឭកព្យញ្ជនៈ ផ្សំស្រៈ-ដោយអ្នកគ្រូ ដួង ស៊ីវគាង (តចប់)លំនាំបង្រៀន
សកម្មភាពទី ៥ ការអានល្បៈ
សកម្មភាពទី ៦ ការអានអត្ថបទខ្លី
សកម្មភាពទី ៧ ការសរសេរ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *