ការដោះស្រាយសមីការ ដឺក្រេទី១ មានមួយអញ្ញាតBloom’s Taxonomy ជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលគេសង្ខេបពីសៀវភៅរបស់លោក Benjamin Bloom …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *