ការបង្កើតប៊ូតុង NEW & SAVE (ភាគបញ្ចប់) | បង្កើតតារាងទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី | MsOffice Learning#ចងរូបមន្តប្រាក់កម្ចី
សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនចំណេះដឹង និងគន្លឹះល្អៗ

-មេរៀនទី ១៖ ត្រូវយល់ដឹងអ្វីខ្លះក្នុងការកំណត់ក្នុង Excel?

-Lower third #1:

-មេរៀនទី ១ ៖ គន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីបង្កើតបញ្ជីស្រង់ពិន្ទុ

-មេរៀនទី ១ ៖ តើត្រូវកំណត់អ្នីខ្លះមុននឹងបង្កើត FORM

រៀនបង្កើតកម្មវិធីហាត់ម្រាមដៃ

-មេរៀនទី ១៖ កម្មវីធីគ្រប់ពិន្ទុសិស្ស

-រៀនបង្កើតកម្មវិធី សុពលភាពទំនិញ

-រៀនបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រង ការទទួលពាក្យសិស្ស

-រៀនបង្កើតកម្មវិធី គ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញ

-រៀនធ្វើបញ្ជីស្រង់អវត្តមាន ប្រចាំថ្ងៃ
————————————————————————-

-ការបើកយកថេប Developer មកប្រើក្នុង Excel :
-របៀបបង្ហាញSheet tabs ក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពិន្ទុសិស្ស
-របៀបប្ដូរឈ្មោះក្បាលជួរឈរ
-របៀបកំណត់របបពិន្ទុតាមមុខវិជ្ជាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់
-របៀបបង្ហាញរូបថតដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងតារាងកិត្តិយស
-របៀបបង្កើតប៊ូតុងជ្រើសរើសពុម្ពអក្សរ
-របៀបធ្វើកាតសម្គាល់ខ្លួនសិស្ស
-របៀបហាយឡាយCellតាមភាគរយ
-របៀប Copy កម្មវិធីពីទូរសព្ទមួយទៅទូរសព្ទមួយ
-គន្លឹះបង្កើតតារាង-ចាក់ពណ៌ និងដាក់លេខរៀងស្វ័យប្រវត្តិ
-គន្លឹះបង្កើតបញ្ជីពិន្ទុជាមួយគន្លឹះសំខាន់ៗ
-គន្លឹះបង្ហញទិន្នន័យក្នុង ListBox
-គន្លឹះស្រង់ទិន្នន័យដាក់តាមផ្នែកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *