កុំចាញ់បោកមារក្នុងចិត្ត – សំឡេងធម៍ទេសនា ផល ចាន់ថេត | Phal Channtheth – Dhamma Talk For Khmerកុំចាញ់បោកមារក្នុងចិត្ត – សំឡេងធម៍ទេសនា ផល ចាន់ថេត | Phal Channtheth – Dhamma Talk For Khmer
ចុចទីនេះដើម្បីស្ដាប់ សំឡេងធម៍ទេសនាថ្មីៗបន្ត➤

** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha.
** May Buddhism be prosperous forever
** Good listening to the good will get wisdom
** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer.
** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer
** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *