កុំចាំជាតិក្រោយ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」កុំចាំជាតិក្រោយ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.វី​ ឃីត
____________________________________________________
ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

1 thought on “កុំចាំជាតិក្រោយ| សាន​ សុជា | san sochea 「Dharma KH​」

 1. B.e.S.T f'u"l'l D.a.T.i.n.G —L—o—V——S—e—X—————۞———————————— Click Here ►► http://tinyurl.com/quickdate7onlykiss

  ê Lorsqu'une pilule qui donne aux utilisateurs cinq minutes de super pouvoirs inattendus arrive dans les rues de

  la Nouvelle-Orléans, un adolescent marchand et un policier local doivent faire équipe avec un ancien soldat pour

  faire tomber le groupe responsable de sa fabrication. √™ Когда таблетка, дающая пользователям пять минут

  неожиданных сверхспособностей, попадает на улицы Нового Орлеана, торговец-подросток и местный полицейский

  √™должны объединиться с бывшим солдатом, чтобы уничтожить группу, √™ответственную за ее создание!fg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *