កុំយំ | Don't Cry | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]Welcome to Khmer Dhamma Page

This is a Khmer Dhamma Page channel created for the purpose of spreading the Dharma in Khmer Buddhism.
Pursat Province, Cambodia.

Please approve !!

————————————————————————
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
500 040 157 (កុង ABA)
ឈ្មោះគណនី SAMROM BUNNAROUT
Wing: 070 381 223
————————————————————————

Video TITLE : កុំយំ | Don’t Cry | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]
Video URL :

Music Intro : ដើម្បីកូន
Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ

#SanSochea #KhmerDhammaPage

San sochea, San sochea new, San sochea 2021, San sochea official, Khmer dhamma page

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

10 thoughts on “កុំយំ | Don't Cry | សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *