ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For KhmerDhamma Talk For Khmer – Choun Kakada – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា – ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ។

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

1 thought on “ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *