ចង់ឱ្យចិត្តស្ងប់, សាន សុជា, san sochea, Dharma TVចង់ឱ្យចិត្តស្ងប់, សាន សុជា, san sochea, Dharma TV
បង្រៀនដោយ: ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea)
——————————————-
Follow us:
Website:
Facebook:
——————————————-
Keyword: san sochea, San Sochea មេរៀនព្រះធម៌, ven san sochea, មេរៀនព្រះអភិធម្ម, សាន សុជា,

Please Like , Share and Subscribe to get all Dharma Teaching by Venerable San Sochea. Thank you!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

1 thought on “ចង់ឱ្យចិត្តស្ងប់, សាន សុជា, san sochea, Dharma TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *