ចិត្តមិនស្ងប់ សម្តែងដោយ លោកគ្រូ Kou Sopheap គូ សុភាព



ស្តាប់ធម៌អប់រំចិត្តជីវិតនឹងបានល្អប្រសើរ សូមសុខចម្រើនគ្រប់ៗគ្នា
KouSopheap sansochea butsavong BunChansokhen Kousopheapdhamma buddha Dhamma គូសុភាព សានសុជា ប៊ុតសាវង្ស ប៊ុនចាន់សុខេន គូ សុភាព ប៊ុន ចាន់សុខេន សាន សុជា ប៊ុត សាវង្ស ព្រះធម៌គូសុភាព គូសុភាពអប់រំចិត្ត ស្តាប់ធម៌អប់រំចិត្ត កំណាព្យអប់រំចិត្ត ព្រះធម៌ប្រចាំជីវិត ព្រះគុណម៉ែ កំណាព្យពីរោះៗ ស្តាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃ ស្តាប់ពេលពិបាកចិត្ត មេរៀនជីវិត សាងកម្លាំងចិត្ត រឹងមាំក្នុងជីវិត សុខចិត្ត ស្តាប់ធម៌ គេងមិនលក់ ម៉ែមានតែមួយ គូ សុភាព sansocheadhamma kousopheapdhamma butsavongdhamma bunchansokhendhamma ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ កំណាព្យពីរោះៗ ព្រះធម៌ពីរោះៗ ស្តាប់ហើយធូរចិត្ត

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *