ជីវវិទ្យា​ថ្នាក់ទី៩៖​ជំពូកទី៥- មេរៀនទី២-ការបំពុលបរិស្ថាន(ភាគ៣)កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៩

ថ្នាក់ទី៩-ជំពូកទី៥-ផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីមនុស្សលើស្ថានប្រព័ន្ធធម្មជាតិ-
មេរៀនទី២-ការបំពុលបរិស្ថាន(ភាគ៣)
២-កង្វក់ទឹក
វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​

#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៩

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *