ដូចម្តេច​ហៅថាបណ្ឌិត​ , លោកម្ចាស់ឡុង សុភាព និង លោកម្ចាស់ស្រ៊ុន សុខាដូចម្តេច​ហៅថាបណ្ឌិត​ , លោកម្ចាស់ឡុង សុភាព និង លោកម្ចាស់ស្រ៊ុន សុខា : Buddhism is said to have the education and the General People Do Good
*****************************
► YOUTUBE :
►Facebook Page :
► Dhamma Education :
******************************
❤ Like ✅Share ☑️ Comment

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *