តើមនុស្សយន្ដពិតជាមកជំនួសកន្លែងមនុស្សលោកមែនឬទេ​ ?#ការងារនាពេលអនាគត#ការងារនាពេលអនាគត#Study Chinese #會話#成語#故事
ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច
If you like our video, remember to help us
Like. Share it. Subscribe Open the little bell.
喜歡我們影片的話,記得幫我們
按贊。分享。訂閱。打開小鈴鐺哦
Page : Mey Pisey

Channel នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនភាសាចិនដោយឥតគិតថ្លៃ និងរបៀបរៀនភាសាចិនឆាប់ចេះ។ ក្នុងវីដេអូររបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ
*មូលដ្ឋានគ្រិះភាសាចិន
*ពាក្យគន្លឹះនិងប្រយោគសន្ននាផ្សេងៗ
*សុភាសិតចិន
*រឿននិទាន
How to learn Chinese and free to study Chinese? This video features the most important
*Basic Chinese
*Words and phrases that teach grammar automatically
*Chines idiom
* Story
They are especially useful for the beginning student of the Chinese Language. If you want to really learn Chinese, the best way is to listen and speak the most common Chinese phrases as often and as accurately as possible. If you want to learn Chinese well, these videos will help you do that. And doing it in a relaxed way is even better!
如何學中文?該視頻以最重要的 :
*基本漢語
*會話 [單詞和短語為特色]
*成語
*故事
這些單詞和短語會自動教授語法。 它們對於中文的初學者特別有用。 如果您想真正地學習漢語,最好的方法是盡可能準確,經常地聽和說最常見的漢語短語。 如果您想學好中文,這些視頻將幫助您做到這一點。 並且以輕鬆的方式進行操作甚至更好!!!!

Thank you so much !!!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

1 thought on “តើមនុស្សយន្ដពិតជាមកជំនួសកន្លែងមនុស្សលោកមែនឬទេ​ ?#ការងារនាពេលអនាគត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *