តើអ្វីជាតួនាទី? ក្នុងវីឌឺអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីតួនាទីតើអ្វីជាតួនាទី? ក្នុងវីឌឺអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំ ពី តួនាទី ១​.​ កូន ២​.​ ប្អូន ៣.​ បង ៤​.​ ម្តាយ ឪពុក ៥​.​ យាយតា ៦ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *