ថ្ងៃនេះបងស្រីកាន់នីកានិយាយពីពាល ដែលព្រះពុទ្ធចែកជាបីប្រភេទ- ពាលលោ-ពាលលោខោ-អតិពាលោខោថ្ងៃនេះបងស្រីកាន់នីកានិយាយពីពាល ដែលព្រះពុទ្ធចែកជាបីប្រភេទ- ពាលលោ-ពាលលោខោ-អតិពាលោខោ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *