ធម៌ដែលធ្វើឲមនុស្សល្អនឹងគ្នា៥យ៉ាង -ជួន​ កក្កដា-chun kakada​​ talking [ S.S Online Dhamma]វិធីសាស្រ្តបង្កើតគំនិត​ សំដែងដោយលោកម្ខាស់គ្រូ ជួន កក្កដា ………….​…………….​.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *