ធម្មសញ្ញារបស់មនុស្ស – ខឹម វាសនា | Khem Veasna | LDPធម្មសញ្ញារបស់មនុស្ស – ខឹម វាសនា | Khem Veasna | LDP

#LDP #KhemVeasna #ខឹមវាសនា #ធនធានមនុស្ស #BuddhistTeaching #Buddha #Meditation #Religion #Political #Politician

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *