បាបគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬខ្វះការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ Sin is Disobeying or not Conforming to God's lawសួស្ដីបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់គ្នា សូមព្រះប្រទានពរ!
ការសិក្សាព្រះបន្ទូលខ្លី
#បាបគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬខ្វះការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ
#Khoem sin official
#Reformed view

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

9 thoughts on “បាបគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬខ្វះការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ Sin is Disobeying or not Conforming to God's law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *