បុគ្គលិកដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាល់ក្រហម – Outstanding Staff by Mr. Ly HawIn this video we want to show you about បុគ្គលិកដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាល់ក្រហម – Outstanding Staff by Mr. Ly Haw – Success Reveal

“បុគ្គលិក​ដែលចូលចិត្តឆ្លងបន្ទាត់ក្រហម​”
លោកគ្រូ លី​​ ហាវ នាយកសាលារៀនIDEALLY អន្តរជាតិ

Video credit to Ly Haw

——————————
ស្តាប់សៀវភៅ 52ក្បាល/ឆ្នាំជាមួយមនុស្សជាងបីពាន់នាក់ផ្សេងទៀត
នៅលើ WEREAD៖
——————————

Check out our channels and group:
☛ Join SUCCESS REVEAL Facebook Group:
☛ Nivorth101:
✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal #LyHaw

❤Watch all Success Reveal video❤

.: SUBSCRIBE for new video everyday :.

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
Khim Sokheng:
Siev Sophal:
Lay Lonn:
Kong Parith:
Quach Mengly:
Tang Namsrun:
Oun Sarath:
Sim Dara:
Kuy Vat:
Din Somethearith:
Hero audio book:
Hem Hema Modern Laundry:
Nourn Ork:
Soum Sambath:
Kim Heang:

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *