បុណ្យឆ្លងព្រះចេតិយ , ព្រះភិក្ខុកោនាគត្ថេរ អ៊ុក កូបុណ្យឆ្លងព្រះចេតិយ , ព្រះភិក្ខុកោនាគត្ថេរ អ៊ុក កូ : Buddhism is said to have the education and the General People Do Good …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

1 thought on “បុណ្យឆ្លងព្រះចេតិយ , ព្រះភិក្ខុកោនាគត្ថេរ អ៊ុក កូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *