បុព្វហេតុនៃការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ I Master San Socheaភូមិធម៌ភូមិសុខ ហ្វេសប៊ុក facebook Page

Website របស់ភូមិធម៌ភូមិសុខ www.dhammaseed.com

Youtube of Most Venerable San Sochea official

Facebook របស់ម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

វិធីសាស្ត្រជួយជាតិ-លោកម្ចាស់សានសុជា

ង្រឹងស្មារតីដើម្បីេជាតិយើង-លោកម្ចាស់ផុនភក្តិ

ដំណោះស្រាយវិបត្តិស្នេហ៍និងវិបត្តិគ្រួសារ-សានសុជា

ទស្សនៈលោកម្ចាស់សានសុជាចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមឡី

ធម៌អប់រំចិត្តដោយអគ្គបណ្ឌិតប៊ុតសាវង្ស

ឆ្លើយសំណួរដោយម្ចាស់គ្រូសានសុជា

Dhmma Path Dhamma Peace

Big Bunch of Credit to www.sansochea.org/
I’m Sovath Thach, I’m happy to be here to share you all the Dhamma talks from around the world.

For more Dhamma Talks click from the link belove :

ភូមិធម៌ភូមិសុខ ហ្វេសប៊ុក facebook Page

Youtube of Most Venerable San Sochea official

Facebook របស់ម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

វិធីសាស្ត្រជួយជាតិ-លោកម្ចាស់សានសុជា

ង្រឹងស្មារតីដើម្បីេជាតិយើង-លោកម្ចាស់ផុនភក្តិ

ដំណោះស្រាយវិបត្តិស្នេហ៍និងវិបត្តិគ្រួសារ-សានសុជា

ទស្សនៈលោកម្ចាស់សានសុជាចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមឡី

ធម៌អប់រំចិត្តដោយអគ្គបណ្ឌិតប៊ុតសាវង្ស

ឆ្លើយសំណួរដោយម្ចាស់គ្រូសានសុជា

Dhmma Path Dhamma Peace

Big Bunch of Credit to www.sansochea.org/

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *