បូជាបុគ្គលគួរបូជាជាមង្គលដ៏ឧត្តម | នាទីបកស្រាយសំណួរ | San Sochea QAបូជាបុគ្គលគួរបូជាជាមង្គលដ៏ឧត្តម
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *