ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៤៥ [Khmer Buddhism]ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៤៥
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

2 thoughts on “ប្រជុំព្រះធម្មទេសនា សាន សុជា ភាគទី ៤៥ [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *