ប្រាប់ឲ្យគេល្អ តែគេអត់សប្បាយចិត្ត | សាន សុជា – San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]In this video we want to show you about Ven San Sochea Join us for Cambodia have a lots of Dharma by sharing the video. We post new video everyday! Video …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

4 thoughts on “ប្រាប់ឲ្យគេល្អ តែគេអត់សប្បាយចិត្ត | សាន សុជា – San Sochea [ Khmer Dhamma Page ]

  1. Dekun Venerable San Sochea, Would it be possible to put English subtitles at the bottom of your Tesna? There are many people that would get understanding and value from your message of Khmer Buddhism. Many, many of these people do not understand the Khmer language. If subtitles were available they would be able to learn from and apply your wonderful message that helps us heal from the inside to their daily life. Thank You Very kindly for your time and hard work, Respectfully, John Briscoe ( my Wife is Khmer) She listens to you every day. She gets so much value from your message. Regretfully I do not understand khmer enough to understand what your message is without her interpretation. Thank You Very much. From U.S.

  2. សាធុ សាធុ សាធុ 🙏🙏🙏
    អរព្រះគុណលោកម្ចាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *