ពាក្យថា សមាគម |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ | Thaney Buddhist Channelពាក្យថា សមាគម |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ | Thaney Buddhist Channel

#សំប៊ុនធឿន
#ThaneyBuddhistChannel

Welcome, all beloved people to Thaney Buddhist Channel!
១.សូមចុច Subscribe

Contact me:
Facebook account:
FB page:

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងវីដេអូក្នុងឆាណែលនេះ៖
១.កម្រងវីដេអូព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន

២.កម្រងវីដេអូលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
k
៣.កម្រងវីដេអូអំពីកំណាព្យ ១០១

*This channel aims to broadcast the dharma and educational videos to the people.

*Thanks for watching!
Please help to Subscribe, Like, Share, and Comment on my videos and channel to more educational videos.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *