ពីរោះឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឱ្យទាន , លោកម្ចាស់ឡុង សុភាព – 8/4/2021ពីរោះឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឱ្យទាន , លោកម្ចាស់ឡុង សុភាព – 8/4/2021 : Buddhism is said to have the education and the General People Do Good
*****************************
► YOUTUBE :
►Facebook Page :
► Dhamma Education :
******************************
❤ Like ✅Share ☑️ Comment

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *