ពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណ(ភាគទី៨) ជួន កក្កដា Choun kakada Dharma talk for Education to Buddhist / 2021Subscribe to my channel to get a new video and set notification! New video 1. វគ្គ០២# សាសនាគឺជាអ្វី ?/ ជួន កក្កដា …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

2 thoughts on “ពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណ(ភាគទី៨) ជួន កក្កដា Choun kakada Dharma talk for Education to Buddhist / 2021

  1. សាធុសាធុសាធុ🙏🙏🙏🌷🌷🌷គុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្ក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *