ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី២ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៨ ឧរុវេលនិគម (តចប់)អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី២
មេរៀនទី៨ ឧរុវេលនិគម (តចប់)
បង្រៀនដោយញ ព្រះបរិយត្តិកោវិទ ឡាក់ ឡូ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តក្រពុំពេជ្រ (កោះដាច់)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

1 thought on “ពុទ្ធប្បវត្តិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី២ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៨ ឧរុវេលនិគម (តចប់)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *