ពុទ្ធវិន័យ ថ្នាក់់ឆ្នាំទី២ (ពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៨ សង្ឃាទិសេសអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធវិន័យ ថ្នាក់ឆ្នាំទី២
មេរៀនទី៨ សង្ឃាទិសេស
បង្រៀនដោយញ ព្រះមង្គលវិសុទ្ធិ សុខ ភារម្យ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្ពុជរដ្ឋវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *