ពុទ្ធសាសនា ថ្នាក់ឆ្នាំទី១ (កម្រិតពុទ្ធិកបឋមសិក្សា) មេរៀនទី៩ ព្រះត្រៃសរណគមន៍អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មេរៀនទី៤ ធម្មជាតិពុទ្ធសាសា
មេរៀនទី៩ ព្រះត្រៃសរណគមន៍
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ពេញ ពៅ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាកម្ពុជរដ្ឋវត្តវារិន្ទព្រែកលៀប

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *