ព្រះធម៌គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ព្រះអង្គគ្រូ សាន សុជាព្រះធម៌គឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ព្រះអង្គគ្រូ សាន សុជា
…………………………………………………………………………
Thanks,
You Have A Nice Day!
From Pheoun Sarat Official
Subscribe for more

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *