ភាគទី៨ អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 8ភាគទី៨ អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 8

If you like my YouTube channel Please Subscribe:

សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តស្តាប់សម្លេងសៀវភៅជាភាសាខ្មែរ​ជាទីគោរពស្រលាញ់រាប់អាន ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ពីការស្រលាញ់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូន!

ថ្ងៃនេះបានអានសៀវភៅមួយក្បាលទៀតជូនប្រិយមិត្តទស្សនាឬក្រេបយកចំណេះដឹងបន្ថែម សៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា”អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ” សូមប្រិយមិត្តរីករាយសណ្តាប់ដូចតទៅ! សូមអរគុណ!

Hello friends who like to listen to the sound of books in Khmer, dear, I am very honored to love you!

Today, read another book for you to watch or get more knowledge, the book is entitled “Secrets of the Law of Attraction”, please enjoy listening to the following! Thank you!

Lastly, this is a voice book or Khmer Audiobook which I read them translate into Khmer Language I hope that you love this.

-This book it was wrote by Ronhda Byrne
-Translated into Khmer by Kim Channa(គឹម ចាន់ណា)
-it was read by Mr.Thi Chanthorn

All of these for you love listening audiobook.
Watch More

-ភាគទី១​អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ​/ The Secret Law of Attraction Khmer Audiobook Part 1

-ភាគទី២ អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 2

-ភាគទី៣ #អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 3

-ភាគទី៤ អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 4

-ភាគទី៥ អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 5

ភាគទី៦ #អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 6

ភាគទី៧អាថ៌​កំបាំង​ច្បាប់នៃការស្រូបទាញ/The Secret Law of Attraction in Khmer Audiobook Part 7

Thanks for Watching and Supporting!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *