ភិក្ខុ ចន្ទប្បិយោ រឹម ចាន់រ៉ា,buddhist education,buddhist philosophy of education,buddha educationភិក្ខុ ចន្ទប្បិយោ រឹម ចាន់រ៉ា,buddhist education,buddhist philosophy of education,buddha education
==========
#Neang_Norn_Official,#សូមចុច_Subscribe
Neang Norn Official,
san pheareth new,
san pheareth,
choun kakada 2019,
San Sochea Official,
San Sochea 2019,
San Sochea,
Ven San Sochea,
YouTube:
Facebook:
ចាប៉ីដងវែង, list=PLPcX5SS1R2R2ijUzoDUHvQv8bCU2Xtjan,
អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ, list=PLPcX5SS1R2R2AlqXv_TV7GETReppGFPgh,
សិក្សាព្រះធម៌ជាភាសាអង់គ្លេស, list=PLPcX5SS1R2R0bm1r6JVBiZp0U8w2iGF1f,
លោកតា ស៊ុច-lokta such, list=PLPcX5SS1R2R0JSpLwO2MthMKf75ntBEq0,
ភ្លេងពិណពាទ្យ, list=PLPcX5SS1R2R3kvwQ60DbeMQHZA4QoTYrf,
សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត, list=PLPcX5SS1R2R1JNPgfRFSY7XgMuIBB9FFs,
ភិក្ខុ ពុទ្ធង្កុរ វ៉ង់ សុភស្ត, list=PLPcX5SS1R2R2Nai1hdvZ0Qjvt3AOmKyHP,
ព្រះមហាវិមលធម្ម​ ពិន សែម, ist=PLPcX5SS1R2R3rNjQDBldAH2Nrc4BWD70k,
ឆន ម៉ៅមេត្តា, list=PLPcX5SS1R2R1rYRe7gQmAigyb9HBVsqRj,
ភិក្ខុ ជោតិវិនយោ នាង ណន, list=PLPcX5SS1R2R1C6w52icpc_irSxZEbIXMF,
ភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, list=PLPcX5SS1R2R25HdUA1Z9Buv4uzor4m8po

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

2 thoughts on “ភិក្ខុ ចន្ទប្បិយោ រឹម ចាន់រ៉ា,buddhist education,buddhist philosophy of education,buddha education

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *