មេរៀនទី ៦HTML Links – Hyperlinksមុខវិជ្ជា ៖ កុំព្យូទ័រ
ជំពូកទី 2 ៖ ការរចនាលើអក្សរ
មេរៀនទី 6 ៖ HTML Links – Hyperlinks
បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ យូរ សត្ថា
វីដេអូនេះបង្រៀនពី៖
HTML Links
HTML Links – The target Attribute
HTML Links – Use an Image as a Link
Link to an Email Address
Link Titles
ការប្ដូរព័ណ៌Links
Create a Bookmark in HTML

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *