របៀបការពារទិន្ន័យក្នុងក្រឡា | How to protect cells in Excel | MsOffice Learningសួស្ដី! នេះជាវីដេអូស្ដីពីការ ការពារទិន្នន័យក្នុងក្រឡា ដើម្បីការពារកុំឱ្យអ្នកដ៏ទៃលួចកែប្រែទិន្នន័យរបស់យើងបាន ។
សូមចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវីធី Microsoft Office ។
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ!!

Xem thêm các bài viết Công Nghệ:https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

5 thoughts on “របៀបការពារទិន្ន័យក្នុងក្រឡា | How to protect cells in Excel | MsOffice Learning

  1. បើគេចង់ដោះ ចូលតាមអីដែលយើងចាក់ អាចទេបាត?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *