រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៩. វិញ្ញាសាត្រៀមប្រលង (ឆមាស-បឋមភូមិ) វិញ្ញាសាទី16រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៩. វិញ្ញាសាត្រៀមប្រលង (ឆមាស-បឋមភូមិ) វិញ្ញាសាទី16

សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe. រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹង🔔 ផងណាដើម្បីទទួលបានVideo ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនគេ សូមអរគុណ!!!🙏
●▬▬▬▬▬♥PN Math Kh♥▬▬▬▬▬●

●►Subscribe:

●▬▬▬▬▬♥PN Math Kh♥▬▬▬▬▬●
●►Channel នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងល្អ…
► ដើម្បីឱ្យប្អូនៗ សិក្សានុសិស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា ងាយស្រួលស្វែងរក Video វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងទាំងពីរកម្រិត ជាលក្ខណៈVideo ពន្យល់ដើម្បីត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ បាក់ឌុប & ថ្នាក់ទី៩ ។
✍️ ហើយយើងក៌មាន Video សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងឆមាស នឹង មេរៀនខ្លះៗទាក់ទងថ្នាក់ទី12 នឹង ថ្នាក់ទី9 ផងដែរ…។ មានដូចជា÷

✍️ មេរៀន ថ្នាក់ទី ១២📚
✍️ មេរៀន ថ្នាក់ទី ៩📚
✍️ ប្រឡង បាក់ឌុប🗞️
✍️ ប្រលង បឋមភូមិ🗞️
✍️ ប្រឡង ឆមាសទី១ នឹង ឆមាសទី២📝

►មានបង្រៀនដូចជា👩‍🏫÷
ភាសាខ្មែរ
គណិត
គីមី
រូប
ជីវ:
► បង្រៀនដោយសាស្រ្តាចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់…។

🙏 យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់ Videos ទាំងអស់នេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ ជាជំនួយ ជួយដល់សិក្សានុសិស្ស ដែលបានខំស្វែងរក Video វិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងផងដែរ ។ សូមអរគុណ!!!

—————————Tag———————————-
PN Math {Official}
#វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡង
#វិញ្ញាសាប្រឡងឆមាសទី១
#វិញ្ញាសាប្រឡងឆមាសទី២
#វិញ្ញាសាប្រលងត្រីមាសទី១
#វិញ្ញាសាប្រលងត្រីមាសទី២
#វិញ្ញាសារប្រឡងបឋមភូមិ
#វិញ្ញាសាប្រឡងទុតិយភូមិ
#វិញ្ញាសាគណិត
#វិញ្ញាសាភាសាខ្មែរ
#វិញ្ញាសារូបវិទ្យា
#វិញ្ញាសាគីមី
#គណិតវិទ្យា
#គីមីវិទ្យា
#រូបវិទ្យា
#ភាសាខ្មែរ
#ជីវៈវិទ្យា
#ប្រលងបាក់ឌុប2019
#វិញ្ញាសាប្រលងបាក់ឌុប2020
#វិញ្ញាសាប្រឡងបឋមភូមិ2020
#បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ
#បាក់ឌុប2020
#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9
#គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12
#ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី9
#ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី12
#គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី12
#គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី9
#រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី12
#រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី9
#ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12
#មេរៀនត្រៀមប្រលង

#សូមជួយចុចSubscribeផងណា

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *