រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី៣៖​ ម៉ាស៊ីន (ភាគទី១)រូបវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ ម៉ាស៊ីន (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី១​​ មេរៀនទី៣ #Smart1000Videos បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ យិន អ៊ាង …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *