រឿងពីនេះពីនោះដែលអ្នករៀនចិនគួរដឹងដំណឹងសិក្សាថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញបង់ថ្លៃ
#ថ្នាក់ថ្មីសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ(ចូលរៀនថ្ងៃទី ០៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១)
ថ្នាក់សន្ទនាដំបូង(រៀនបាន ២ ខែ)
ថ្នាក់សន្ទនាដំបូង(រៀនបាន ៩ ខែ)
ថ្នាក់សន្ទនាដំបូង(រៀនបាន ១ ឆ្នាំ)
#ថ្នាក់_HSK4_មេរៀនទី_១ (ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១)
ថ្នាក់ HSK4មេរៀនទី ៤
ថ្នាក់ HSK4មេរៀនទី ៨
ថ្នាក់ HSK4មេរៀនទី ៩
ថ្នាក់ HSK 5 មេរៀនទី ៤
បញ្ជាក់៖ មេរៀនជាលក្ខណៈវិឌីអូ មានរូបភាពបន្ថែម និងផ្តោតសំខាន់លើភាសាទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
Page: Chinese Online School
Facebook: Noeurn Sopheaktra
Tel: 010363432
រៀនតាមFacebook Group Free: សាលាភាសាចិនអនឡាញ Chinese Online School 网上汉语学校
រៀនតាម YouTube Free:

Follow me:
Facebook:

Facebook Page:

We offer many Chinese Online Courses!! Contact us if you are interested in learning Chinese online.

Thank You!!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

3 thoughts on “រឿងពីនេះពីនោះដែលអ្នករៀនចិនគួរដឹង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *