រឿងសច្ចៈនិគ្រិន្ថ (និទានជាតកទី៧៩)ភិក្ខុមុនិបាលោ ជួ​ន កក្កដា Dharma talk by Choun kakada CKDchounkakada #ជួនកក្កដា #Cambodianmonk#ទេសនា នេះគឺជា ឆាណែល ផ្លូវការរបស់ របស់ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព ជួន …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

2 thoughts on “រឿងសច្ចៈនិគ្រិន្ថ (និទានជាតកទី៧៩)ភិក្ខុមុនិបាលោ ជួ​ន កក្កដា Dharma talk by Choun kakada CKD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *