រៀនទ្រឹស្តីភ្លេង មេរៀនទី 5 សញ្ញាសម្ងាត់នៅក្នុងមេរៀននេះ នាងខ្ញុំបានបង្ហាញបួនចំនុច
1 រូបរាងសញ្ញាសម្ងាត់
2 តំលៃពេលសញ្ញាសម្ងាត់
3 របៀបសរសេរសញ្ញាសម្ងាត់
4 ការប្រៀបធៀបសញ្ញាសម្ងាត់និង សទ្ទសញ្ញា

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *