រ៉ែនៅកម្ពុជា នៅលើដៃរបស់អ្នកណាគេ#Measleakana
#មាសលក្ខិណា

THE FIRST,
MAIN PURPOSE THIS CHANNEL:
I would like to say thanks to all of you come to visit my YouTube channel @KhmerTopNews #KhmerTopNews . This Channel create for sharing Khmer Hot News, Khmer breaking news, Event, Khmer Daily News, Khmer Breaking News, Political Talk Show, Public Knowledge, Political Analysis happening in Cambodia to everyone live in the world. I hope you all will waiting to see all news in Cambodia and also SUBSCRIBE my channel. To help my power to do the video upload daily.
==================================================================================================
ABOUT VIDEO QUALITIES:
I am trying to make video in the best quality HD to all of you clearly the images and videos. If you have any question, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you

Thank form coming to visit my videos in this channel.

If you like this Talkshow, please give us a like. Your LIKE is very important to us. It keeps us doing our works and delivering even better quality content!

If you would like to receive update on our new releases or want to support our work, please subscribe our channel.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

7 thoughts on “រ៉ែនៅកម្ពុជា នៅលើដៃរបស់អ្នកណាគេ

  1. ស្នាដៃ សង្គមខ្មែរវ៉ៃ សំលប់ខ្មែរគ្នាឯងខ្លាំងជាងអីថ្លែរទៅទៀត

  2. ជនជាតិបីសាសន៍ដូចចង់ហុតឈាមខ្មែរ,ទោះបីចង់សម្លាប់ខ្មែរអោយដាច់ពួជខ្មែរ, អ្នកកំស្រម័យ,ចុងបញ្ចប់ទាំងអស់នេះវេទនាជាងខ្មែរយើងទៀត.

  3. Find my missing THAI HUMAN RIGHT representative please. Tver'cay ban te? Every departments will have their own CONSTITUTIONAL DUTIES!!! No LIERP'POR others departments please JUMRONPOR

  4. Focused on LAW and ORDERED DEPARTMENT IN MY KINGDOM please MS LEAKANA because I need you!!! Mr Hun Sen and Mr Sam Rainsy is the same!!! Let their NOE YOE BYE go A'JERSREIY pong, t tver'cay ban te? Love you SMILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *