លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត / San Pheareth / អំពើបាបមាន3យ៉ាងធំៗ /khmer dhamma talk 2021លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត / San Pheareth / អំពើបាបមាន3យ៉ាងធំៗ /khmer dhamma talk 2021
Watch all khmer dhamma talk 2021 video :

…..Watch More Videos on Playlists…..
– ព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ ជួន កក្កដា-

– ព្រះធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូ សាន ភារ៉េត
​​​​​

Thank you so much !!! for watching Video my Channel. if you want more video from my Channel please ” SUBSCRIBE ” Share and like. Thank you

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

1 thought on “លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត / San Pheareth / អំពើបាបមាន3យ៉ាងធំៗ /khmer dhamma talk 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *