វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ រក្សាចិត្ត សម្តែងដោយព្រះគ្រូ៖ គូ សុភាព | Sermons By: Kou Sopheapវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ រក្សាចិត្ត សម្តែងដោយព្រះគ្រូ៖ គូ សុភាព | Sermons By: Kou Sopheap
******************************************************
សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ របស់Lok Tesna SK របស់ យើងញំ ហើយកាបង្កើត Channel នេះឡើងគឺដើម្បី បំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបង
ប្អូនទាំងអោយមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកាស្តាប់នូវ ព្រះធម៏ទេសនា ដើម្បីអោយដឹងខុស ដឹងត្រូវ ដឹងបុណ្យដឹងបាត សូមចុចពាក្យ Subscribe
ដើម្បីទទូលបាន Videos ថ្មីៗជាច្រើនបន្តទៀត ៕ សូអរគុណ !
Welcome To Lok Tesna SK youtube channel.
#ចូលរួមស្តាបព្រះធម៍ដើម្បីទទូលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងផ្លូវចិត្ត

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/am-thuc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *