វីដេអូភាគ១ និយាយអំពីអនុគមន៍ច្រើនអថេរ ( calculus 2 ) កម្រិតមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់សិស្ស និស្សិត លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ធ្វើការស្វ័យសិក្សាបន្ថែម ទៅលើមុខវិជ្ជា calculus 2 For college level !!!

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *