សាន ភារ៉េត កម្មផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា​ | លោកទេសនា | San PhearethHello 🙏🙏🙏
Please welcome to my channel [ #Louk_Tesna ].
The purpose of creating this channel is to promote mental education and human health.
So click subscribe to get more videos every day.
——————————
Subscribe Here [
——————————
Facebook Page [
——————————
Video Playlist
*Louk Tesna [
*Pon Pheakdey [
*San Pheareth [
*San Sochea [
*Chhun kakada [
*kou Sopheap [
*Buth Savong [
——————————
Starting | 00:00 |
Part 1 ⩥ | 07:00 |
Part 2 ⩥ | 14:01 |
Part 3 ⩥ | 21:03 |
Part 4 ⩥ | 28:10 |
Part 5 ⩥ | 35:12 |
Part 6 ⩥ | 42:21 |
Part 7 ⩥ | 49:04 |
Part 8 ⩥ | 53:09 |
End ⩥ | 59:14 |
——————————
*Thank You For
-Like
-Comments
-Share
-Subscribe
My Channel 🙏🙏🙏
——————————
* #San_Pheareth Louk Tesna
* San Sochea Louk Tesna
* Pon Pheakdey Louk Tesna
* Chhun Kakada Louk Tesna
* Buth Savong Louk Tesna
* Kou Sopheap Louk Tesna
——————————
Psychological testing is the administration of psychological tests.[1] Psychological tests are administered by trained evaluators. A person’s responses are evaluated according to carefully prescribed guidelines. Scores are thought to reflect individual or group differences in the construct the test purports to measure.The science behind psychological testing is psychometrics.According to Anastasi and Urbina, psychological tests involve observations made on a “carefully chosen sample [emphasis authors] of an individual’s behavior.A psychological test is often designed to measure unobserved constructs, also known as latent variables.Psychological tests can include a series of tasks or problems that the respondent has to solve. Psychological tests can include questionnaires and interviews, which are also designed to measure unobserved constructs.Questionnaire- and interview-based scales typically differ from psychoeducational tests, which ask for a respondent’s maximum performance.Questionnaire- and interview-based scales, by contrast, ask for the respondent’s typical behavior. Symptom and attitude tests are more often called scales.A useful psychological test/scale must be both valid (i.e., there is evidence to support the idea that the test or scale measures what it is purported to measure and “how well it does so” and reliable (i.e., internally consistent or give consistent results over time, across raters, etc.).
——————————
Dharma is a concept of central importance in Indian philosophy and religion.It has multiple meanings in Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism.It is difficult to provide a single concise definition for dharma, as the word has a long and varied history and straddles a complex set of meanings and interpretations.There is no equivalent single-word synonym for dharma in western languages.There have been numerous, conflicting attempts to translate ancient Sanskrit literature with the word dharma into German, English and French.The concept, claims Paul Horsch,has caused exceptional difficulties for modern commentators and translators.For example, while Grassmann’s translation of Rig-veda identifies seven different meanings of dharma, Karl Friedrich Geldner in his translation of the Rig-veda employs 20 different translations for dharma, including meanings such as “law”, “order”, “duty”, “custom”, “quality”, and “model”, among others.However, the word dharma has become a widely accepted loanword in English, and is included in all modern unabridged English dictionaries.
-Louk Tesna,
-#លោកទេសនា
-#សានភារ៉េត
-Lok Tesna,
-សានសុជា​
-សាន​ សុជា2021,
-សាន ភារ៉េត,
-កម្មពៀរ របស់សត្វលោក,
-San Phearat,
-ធម៌អប់រំចិត្ត,
-បាក់ទឹកចិត្,
-អាហារផ្លូវចិត្ត,
-ព្រះពុទ្ធសាសនា,
-សាន ភារ៉េត2021,
-លោកទេសនា,
-អ្នកប្រាជ្ញពនេចរ,
-ទេសនា,
-មេរៀនជីវិត​,
-#ធម្មទេសនា
-ឡុង សុភាព​,
-kou sopheap,
-ប៊ុត​ សាវង្,
-គូ សុភាព,
-ជួនកក្កដា
-សាន ភារ៉េត ថ្មី,
-San pherat,
-San sochea,
-Tesna,
-ប៊ុត សាវង្ស,
-សំឡេងធម៍ទេសនា,
-សំឡេងធម៍,
-សំឡេងធម៍អប់រំចិត្ត,
-សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព,
កំណាព្យអប់រំ, dharma, dharma Talk, dharma Buddhism, khmer dharma, neak Chanthou, dharma initiative, education of buddha, khmer buddha, ព្រះពុទ្ធសាសនា, នាទីអប់រំ, khmer education, ប៊ុន ចាន់សុខេន,

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

5 thoughts on “សាន ភារ៉េត កម្មផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា​ | លោកទេសនា | San Pheareth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *