សាន សុជា – កុំឆាប់ជឿគេពេក [Khmer Buddhism]



កុំឆាប់ជឿគេពេក សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *