សាន សុជា | ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃខុសគ្នាពីធ្វើបុណ្យជាមួយជនសាមញ្ញទេ? | San Sochea Officialសាន សុជា | ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃខុសគ្នាពីធ្វើបុណ្យជាមួយជនសាមញ្ញទេ? | San Sochea Official ————– Website: …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

5 thoughts on “សាន សុជា | ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃខុសគ្នាពីធ្វើបុណ្យជាមួយជនសាមញ្ញទេ? | San Sochea Official

  1. សាធុ សាធុ សាធុ ដោយចិត្តជ្រះថ្លាពីចម្ងាយ 🙏🙏🙏🌹🌹🌹🇰🇭🇺🇸៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *