សាន សុជា | មនុស្សអស្ចារ្យជាអ្នកដើរបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិ [Khmer Buddhism]មនុស្សអស្ចារ្យជាអ្នកដើរបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិ សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Author: admin

3 thoughts on “សាន សុជា | មនុស្សអស្ចារ្យជាអ្នកដើរបញ្ច្រាស់ធម្មជាតិ [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *