សាន សុជា | ស៊ែរបានសិរីសួស្តី, sansochea [Lerm bunry]សាន សុជា | sansochea

🎵សត្រូវកាន់តែមិនគួរឲ្យជេរ
🎵បួសដឹថ្ងៃសឹក
🎵រត់គេចពីបញ្ហាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ
🎵មិនគួរនិយាយពាក្យថាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ទេ
🎵ពេលកម្មដ្ឋានមានគ្រូបកធម៌
🎵សាងទម្លាប់ល្អ
🎵ការបួស

📱(ពាក្យគន្លឹះ)
សាន សុជា
san sochea 2018
san sochea 2019
san sochea new
san sochea
dhammatalk
san sochea smot
សាន សុជា ២០១៨
san sochea 2017
san sochea tv online
san sochea live
san sochea usa
san sochea
khmer dhammatalk
san sochea new 2019
English dhammatalk
san Sochea English
Buddhism
Ven San Sochea
san sochea mp3
san sochea video
San Sochea Official
#subscribe #Lerm_bunry #sansochea

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

1 thought on “សាន សុជា | ស៊ែរបានសិរីសួស្តី, sansochea [Lerm bunry]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *