សាន សុជា – ហេតុអ្វីព្រះពុទ្ធអាចកំណត់ថ្ងៃបរិនិព្វានបាន? [Khmer Buddhism]ហេតុអ្វីព្រះពុទ្ធអាចកំណត់ថ្ងៃបរិនិព្វានបាន?
សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea
នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

2 thoughts on “សាន សុជា – ហេតុអ្វីព្រះពុទ្ធអាចកំណត់ថ្ងៃបរិនិព្វានបាន? [Khmer Buddhism]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *