សិក្សាអនុគមន៍លោការីតនេពែអនុគមន៍ជំនួយសិក្សាអថេរភាពដោយប្រើអនុគមន៍ជំនួយសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប…
សម្រាប់មេរៀននិងលំហាត់ផ្សេងៗទៀតសូមចុចត្រង់linkខាងក្រោម👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
មេរៀនសមីការឌីផេរ៉ងស្យែលថ្នាក់ទី១២

លំហាត់សិក្សាអនុគមន៍ថ្នាក់ទី១២

លំហាត់ប្រូបាបត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប

លំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់ និង មិនកំណត់

លំហាត់ចំនួនកុំផ្លិច

លំហាត់លីមីត

លំហាត់កោណិច

លំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងលំហ

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

3 thoughts on “សិក្សាអនុគមន៍លោការីតនេពែអនុគមន៍ជំនួយ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *